Installera en braskamin

Det är viktigt att elda med hög verkningsgrad eftersom det leder till mindre utsläpp av skadliga partiklar. Framförallt är det utsläpp av kolmonoxid som man reglerar på detta sätt men tyvärr är många äldre pannor dåliga i detta avseende. De regler vi har i Sverige hänger samman med reglerna som gäller i resten av EU. Det finns ett problem med det som handlar om att många svenska hushåll är beroende av vedeldning. Braskaminer är helt enkelt en viktig del av värmesystemet i många hem. De kan till och med vara den primära värmekällan och en bostad kan bli omöjlig att vistas i vintertid om nya regler påverkar möjligheten att elda i en viss panna. Att byta till en kamin som lever upp till nya bestämmelser kan kosta väldigt mycket pengar. Förändrade regler riskerar därför att få stora konsekvenser. I den här texten ska vi titta på den senast genomförda förändringen av vad man generellt ska tänka på vid eldning och installation av kaminer.

Uppror mot nya regler

Felaktigt utförd eldning kan leda till både miljö och hälsoproblem. Boverket har därför sett över bestämmelserna och skärpt kraven för alla som vill installera en kamin. Att elda med ved är dock så pass viktigt för så många att det väckte starka reaktioner. Så starka att det talas om ett vedspisuppror runt om i landet. Att kunna elda utan att någon annan lägger sig i hur vi gör det tycks vara något många ser som en självklarhet. Hur vi eldar får dock konsekvenser för andra och kan inte sägas vara en helt privat angelägenhet. Boverket fick dock införa tydligare regler efter vedspisupproret och bestämmelserna blev i och med det även något flexiblare och ger den som har ett äldre hus möjlighet att installera en tidstypisk braskamin istället för att vara tvungen att välja en modern kamin som lever upp till alla nya krav där det kanske tidigare stått en vacker kakelugn. Kraven är idag höga när det är fråga om uppförande av en ny byggnad eller om en befintlig byggnad ändras.

Mycket att tänka på vid eldning

Det här med regler för vedeldning är inget nytt utan har funnits länge, för allas bästa. En familj kan bli rökgasförgiftad om inte skorstenen är tät och därför behöver den provtryckas i samband med att en ny kamin eller panna installeras. Det ska utföras av en skorstensmästare. Något annat som det är viktigt att tänka på är att många kaminer är väldigt tunga och att golvet under kaminen kan behöva förstärkas. Man får heller inte elda vad som helst i en kamin. Grundregeln är att man inte får elda något som innebär risk för sotnedfall eller dålig lukt. Det är framförallt om temperaturen i kaminen inte är tillräckligt hög som det kan bli skadliga utsläpp. Förutom de regler man helt enkelt måste följa vid eldning och installation av kaminer finns det en del man kan göra för att förenkla sitt eldande. Se till att ha en bra och torr förvaring för vedsäckar, behöver du elda för att värma huset vintertid ska du använda lite större vedklabbar eftersom de brinner längre.

consultpress-lite